சுற்றுச்சூழலும் வளர்ச்சியும்

ஒரு  நாட்டின் நீடித்த முன்னேற்றம் என்பது சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு, பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சமூக மேம்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தான் அமையும். சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன? நம்மை சுற்றியுள்ள எதுவும் எல்லாமும் என்ற  பொருள் தருமெனினும். சுற்றுச் சூழல் என்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட definition இருக்க வேண்டுமென,  சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986ல் சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன என்பதை வரையறுக்கிறது. “நீர், நிலம்,காற்று ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதே சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர், […]

Continue Reading