போற்று பெண்ணை

எண்சீர் விருத்தம் (காய் காய் மா தேமா அரையடிக்கு) வீடுகளே கோயிலென்று வினைக ளாற்றி விதைத்தனரே யெங்குமன்பை வீரப் பெண்கள். மாடெனுஞ்செல் வந்தேடி மதிம யங்கா மங்கையரும் மாண்பதனைப் போற்றிக் காத்துக் கேடதனைப் பரிசாகப் பெற்ற போதும் கேள்வியெதும் கேட்காமல் பொறுத்தே நின்றார் நாடெதுவும் நங்கையர்க்குப் பெரிதாய்ச் செய்ய நற்பலனும் கிடைக்கவில்லை இதுநாள் மட்டும். ஆதிமங்கை இயற்கைநெறி தொழுது பூமி அத்தனையும் பேணிநிதம் அணைத்துக் காத்து நீதிநெறி மாறாமல் நிலையாய் […]

Continue Reading