இசையின் பயன்

மனதை வசப்படுத்த வல்லது இசை எனில் மிகையில்லை நிகரில்லா இசை மனிதனை மனிதனோடு இசைவிக்கிறது . அஃதே இறைவனோடும் இசைவிக்கிறது . இசையை உணர்ந்தவன் படைப்பின் தத்துவத்தை அல்லது பிறப்பின் ரகசியத்தை உணர்பவன் ஆகிறான்....